Privacy beleid Glow Contact Center


Privacy beleid van:
Glow Contact Center B.V.
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam


Mail: info@glowcontactcenter.com
KvK: 86276662


Glow Contact Center B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt
u contact opnemen met de Privacy Officer te bereiken via bovenstaande mail.
Glow Contact Center hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.


Wij verwerken persoonsgegevens


• doordat u gebruik maakt van onze diensten
• wanneer u onze website bezoekt. Het gaat dan enerzijds om generieke bezoekgegevens
niet zijnde persoonsgegevens en uw surfgedrag op onze website en anderzijds om
persoonsgegevens te weten het geanonimiseerde IP-adres.
• wanneer u actief contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, chat of
een contact- of sollicitatieformulier. Het gaat dan om de gegevens die u zelf hebt
doorgegeven bij het opnemen van contact.
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of via
chat.
Welke persoonsgegevens wij verwerken
• Naam (voor- en achternaam)
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Organisatienaam
Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig.
De zes wettelijke grondslagen zijn;
• Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
• Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene
vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
• Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene
of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak
van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar
gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
• Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de
gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde,
behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de
betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan
die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
Glow Contact Center verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
• Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Het informeren van onze (potentiële) opdrachtgevers over wijzigingen van onze
diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
• Het optimaal kunnen bedienen van onze (potentiële) opdrachtgevers en het verbeteren
van onze dienstverlening
• Het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze opdrachtgevers
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Behandeling (eventuele) verstrekte persoonsgegevens:
Glow Contact Center zal er voor zorg dragen dat (eventuele) persoonsgegevens welke u aan
ons verstrekt middels een (contact) formulier op deze website, per email of in persoon op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen
dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te
beschermen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld of de termijn die wettelijk verplicht is.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Glow Contact Center en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@glowcontactcenter.com We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek. Glow Contact Center wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
Beveiliging (persoons) gegevens:
Glow Contact Center maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot deze gegevens.
Door middel van een SSL certificaat heeft Glow Contact Center de nodige
veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te
voorkomen van informatie die wij ontvangen via onze site.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de
verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website
aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Op de website
maken we gebruik van een trackingscript. Hierbij wordt het pad van de bezoeker over de
website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekinformatie wordt alleen voor
marketingdoeleinden ingezet. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al
geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Copyright
Al deze pagina’s en scripten zijn eigendom van Glow Contact Center. Kopiëren en/of
verspreiden van deze pagina’s is zonder toestemming van Glow Contact Center niet
toegestaan. Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of
gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Glow Contact Center.